Recenze knihy „Bauhaus“ od Franka Whitforda

8. 06. 2018 18:38:31
Monografie od Franka Whitforda, která se věnuje fenoménu škole Bauhaus, zachytila 14 let její existence. Založení Walterem Gropiusem, problémy školy, úspěchy, životy učitelů a studentů, ale i boj o přežití. Jedinečné čtení!

PROČ PRÁVĚ TATO KNIHA?

Bauhas, jedna z nejproslulejších uměleckých škol moderní doby, mě zaujala už před mnoha lety. Ale byly to spíš kusé informace, které jsem o ní dozvídala. Asi před dvěma roky jsem náhodou na internetu narazila na recenzi knihy „Bauhaus“ od Franka Whitforda. Tehdy bylo rozhodnuto! Knihu jsem si přála k Vánocům a také jsem ji pár týdnů poté objevila pod stromečkem.

Jedná se o monografii (dnes již velmi známou), která byla poprvé vydána pod názvem „Bauhaus“ v nakladatelstvím Thames & Hudson Ltd v Londýně v roce 1984. U nás byla vydána až po 31 letech, v roce 2015.

Whitford jedinečným a zevrubným historickým popisem mapuje fenomén Bauhaus. Autor svůj rozbor principů, idejí, konceptů a vyučovacích metod Bauhausu opírá o dobový kontext. Zmiňuje působení jednotlivých vyučujících, kterými byli význační umělci (včetně jejich životopisů a fotografií významných děl té doby), ale také si všímá každodenního života studentů v dílnách Bauhausu. Ten je zdokumentován přímými svědectvími žijících pamětníků. Často jsou to vzpomínky velice interesantní a úsměvné.

Takže se jedná o knihu, která čtenáře provede světem „Bauhasu“ od samého počátku od vzniku v roce 1919 (a vlastně ještě dříve, protože se dozvíme, co všechno předcházelo založení této jedinečné školy a kde a kým se její zakladatel a architekt Walter Gropius inspiroval) až do roku 1933, kdy byla nacisty rozpuštěna.

„Celá řada z vás bude brzy nucena nastoupit do práce a vydělávat peníze; umění zůstanou věrni jen ti, kdo jsou kvůli němu připraveni hladovět.“

Zakladatel a první ředitel Bauhausu, Walter Gropius

ANOTACE KNIHY

Bauhaus je jedna z nejproslulejších škol výtvarného umění nejen 20. století. Byla založena roku 1919 v německém Výmaru architektem Walterem Gropiusem a v roce 1933 byla v Berlíně násilně rozpuštěna nacisty. Navzdory své krátké existenci měl Bauhaus zásadní vliv na vývoj výtvarného umění, architektury, grafického, interiérového a průmyslového designu, typografie, módního návrhářství a v neposlední řadě i uměleckého vzdělávání.

V prostředí Bauhausu působila řada významných a originálních umělců, kteří výrazným způsobem poznamenali rozličná umělecká odvětví, např. Vasilij Kandinskij a Paul Klee v malbě, László Moholy-Nagy v grafickém designu, Gunta Stölzl v textilním umění nebo Oskar Schlemmer ve scénografii.

„K pocitu, že jsou (učni) součástí reálného světa, přispíval požadavek školy, aby se studenti pokud možno snažili produkovat práce vhodné k prodeji. Materiál škola poskytovala zdarma, a cokoli student vyrobil, bylo majetkem Bauhausu. Pokud se věc podařilo prodat, obdržel student část zisku.“

Bauhaus, Frank Whitford

JAK BYLO OBTÍŽNÉ SE DOSTAT NA BAUHAUS?

Pokud byste si mysleli, že se na Bauhaus dostal každý, kdo chtěl, tak se mýlíte! Například v náborové brožurce Bauhausu z roku 1921 se dočteme, že zájemci museli předložit ukázky vlastních prací, stručný životopis, prohlášení o finančním zajištění, lékařské potvrzení, údaje o předchozím učednictví a písemné potvrzení od místní policejní stanice, že vůči zájemci nemá žádné výhrady.

Dostat se na Bauhaus tedy nebylo jednoduché. Když už se to zájemci podařilo, čekal ho půlroční úvodní kurz, který měl ukázat, zda má student nejen nadání pro nějaký obor (malířství, architektura, tkaní, grafika, typofrafie...), ale také zda má předpoklady k dokončení studia. Mnoho studentů skončilo právě po tomto úvodním kurzu.

„Nejvýznamnější (pro Bauhaus) byla objednávka od durynské tiskárny bankovek. V důsledku inflace byla výroba bankovek v roce 1923 po celém Německu vzkvétajícím oborem. Student Bauhausu Herbert Bayer dostal zadání na návrh milionové a miliardové bankovky. Byly vydány 1. září 1923, v době, kdy už bylo zapotřebí ještě vyšších denominací. Je to souvislost, jež nutí k zamyšlení, zatímco Bauhaus oslavoval, německá měna se hroutila. Na začátku výstavy se dolar směňoval za dva miliony marek; než výstava skončila, pořídilo se za jeden dolar 160 milionů marek. Bayerovy návrhy byly naprosto odlišné od ostatních inflačních peněz, jež byly v dané době v oběhu. Jsou vzorem jednoduchosti a přímočarosti, ctností, které lze u výroby bankovek nejspíš uplatnit jen tehdy, když se padělání přestane vyplácet.“

Bauhaus, Frank Whitford

KDE A KDY EXISTOVAL BAUHAUS?

  • Bauhaus, Výmar, období 1. dubna 1919 – 1925
  • Bauhaus, Desava, období 1925 – 1932
  • Bauhaus, Berlín, období 1932 – 10. srpna 1933

„Studenti Bauhausu byli nejprve učni, a když složili počáteční zkoušku stanovenou místním cechem, tovaryši. Tovaryši se mohli připravovat na mistrovskou zkoušku. Někteří tovaryši byli ve svých dílnách zaměstnaní a pobírali malý plat. Gropius měl za to, že jejich přítomnost zajišťuje klíčovou vazbu mezi školou a mimoškolním světem práce. S výjimkou externě zajišťovaných cechovních zkoušek se na Bauhausu neprováděly žádné atesty a nedávaly se známky. Práci studentů čas od času prohlédli mistři formy a mistři díla.“

Bauhaus, Frank Whitford

Za 14 let existence Bauhausu, od roku 1919 do roku 1933, prošlo školou 1250 studentů a současně jich studovalo jen sto.

KDO STÁL V ČELE BAUHAUSU?

  • Bauhaus měl po dobu své 14leté existence pouze tři ředitele.
  • Walter Gropius (1919 – 1928)
  • Hannes Meyer (1928 – 1930)
  • Ludwig Mies van der Rohe (1930 – 1933)

Frank Whitford(*11. 8. 1941 – 11. 1. 2014†) celým jménemFrancis Peter Whitford, byl kunsthistorik a výtvarný kritik. Vystudoval na Wadham College v Oxfordu. Již během studií se učil kreslit, pracoval na studentských dramatických produkcích, filmech a časopisech, kam přispíval svými ilustracemi a karikaturami. Poté studoval na Courtauld Institute, kde získal akademický titul v dějinách umění a následně na Free University v Berlíně, kde se věnoval studu dějin umění. Na Royal College of Art získal v roce 1989 doktorát. Stal se jedním z předních britských odborníků na německé a rakouské umění 20. století. Přednášel dějiny umění na univerzitě v Londýně a Cambridge. Je autorem několika knih a mnoha novinových kritik. Čtyři roky pracoval jako karikaturista v několika denících. Od roku 1983 byl členem Wolfson College v Cambridge. V roce 1972 se oženil s Cecilií Dresser.

Na Bauhausu panovala netradiční atmosféra a rovněž neobvyklý vztah mezi studenty a vyučujícími. Vztahy byly ve Výmaru na Bauhausu uvolněné a kamarádské. Výuka nebo práce v dílnách probíhala formou rovnocenné diskuse v kolektivu. Na Bauhausu se také začalo sportovat, což byla do té doby na školách novinka, protože sport byl vnímán jako výsada zbohatlíků. A právě díky zařazení sportu do studijního plánu se pěstoval týmový duch, stejně jako v učebnách a dílnách.

Na Bauhausu se kromě pravidelných školních výstav, kde se prezentovaly a prodávaly výrobky studentů, pořádaly bujaré večírky, které s nadšením navštěvoval i mladý vévoda anhaltský. Proslulý byl školní jazz band, který byl známý i v Berlíně a zajišťoval hudbu pro všechny podobné příležitosti. Večírky byly součástí studijního plánu a každý byl tematicky zaměřen. Tiskly se graficky upravené pozvánky, navrhovaly se kostýmy a masky. Zkrátka, kdo studoval na Bauhausu, ten se taky dobře bavil!

JAKÝ MĚL VLIV BAUHAUS?

„Právě nacistická štvavá kampaň proti Bauhausu má značný podíl na tom, jak rychle se reputace školy šířila za hranicemi Německa. V roce 1933 o ní věděly profesní kruhy ve většině zemí Evropy. Nucené ukončení provozu a následná emigrace mnoha bývalých studentů a pedagogů pak zajistila, že si škola rychle získala proslulost po celém světě. Nebýt nacistů, vědělo by dnes o Bauhausu mnohem méně lidí a jeho význam by se téměř jistě jevil menší. Je to zvláštní paradox.“

Bauhaus, Frank Whitford

Vliv Bauhausu přetrvává dodnes, a to díky jeho soustavnému vlivu idejí, které ovlivnily velké množství výtvarných škol Londýnem počínaje a Tokiem konče.

STYL, JAZYK A KOREKTURY, POZNATKY O KNIZE

Ačkoliv se jedná o knihu odbornou, je sepsána velmi čtivou formou. Rozhodně se u knihy nebudete nudit! Jazyk je srozumitelný a korektury byly odvedeny mistrovsky.

Kniha je doplněna mnoha černobílými fotografiemi školy a hlavních představitelů i studentů. Barevné fotografie zachycují tvorbu studentů, ale i vyučujících, na Bauhausu. Všechny fotografie zachycují jedinečnou atmosféru po dobu existenci Bauhausu.

Na konci knihy objevíme cenné dokumenty z Bauhasu, například slavnostní projevy ze zahájení ročníků Bauhausu, úryvky z dopisů vyučujících, které nastiňují atmosféru či problémy ve škole, nebo oficiální dopisy státní správy týkající se fungování Bauhausu.

Také autor přiložil bibliografii, seznam pramenů, z kterých čerpal a jmenný rejstřík.

KOMU BYCH KNIHU DOPORUČILA?

Jedinečná kniha Bauhaus od Franka Whitforda zaujme každého, kdo má slabost pro architekturu 20. a 30. let XX. století, studuje architekturu, nebo miluje umění obecně. Je to úžasné čtení, které vypovídá o velmi interesantním období na Bauhausu, které ovlivnilo dějiny u nás i ve světě.

Krásné letní dny a inspiraci v každodenním životě Vám přeje Vaše blogerka Hana Rebeka Šiander

Fotografie a zdroje:

WHITFORD, Frank. Bauhaus. 1. vydání. Praha: Nakladatelství RUBATO, 2015. 234 stran. ISBN 978-80-87705-34-6.

Fotografie Franka Whitforda je dostupná na bearalley.blogspot.com zde: https://bearalley.blogspot.com/2014/01/frank-whitford-1941-2014.html

Životopis Franka Whitforda je dostupný na theguardian.com zde: https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jan/22/frank-whitford

Fotografie Bauhausu jsou dostupné na flikr.com zde: https://www.flickr.com/photos/gaku/197827866/sizes/o/

https://www.flickr.com/photos/41793799@N08/4957642434/sizes/l/

https://www.flickr.com/photos/heinrichundgretchen/5461995130/sizes/l

https://www.flickr.com/photos/frederickellner/1693053306/sizes/l

https://www.flickr.com/photos/bauhausmagazine/39862277392/sizes/l

https://www.flickr.com/photos/bruxellus/41078324345/sizes/l

https://www.flickr.com/photos/bswise_/14760359882/sizes/l

Fotografie pánů Kandinsky, Gropiuse a Ouda z roku 1923 na Bauhasu je dostupná na oris.hr zde: http://www.oris.hr/en/oris-magazine/overview-of-articles/[83]the-bauhaus-from-a-special-perspective,1169.html

Autor: Hana Rebeka Šiander | pátek 8.6.2018 18:38 | karma článku: 16.62 | přečteno: 253x

Další články blogera

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Každý den s Bohem“ od Dana Drápala

Poslední kniha teologa, spisovatele a překladatele Dana Drápala, která se objevila na knižních pultech v září, se jmenuje „Každý den s Bohem“ s podtitulem „365 + 1 biblické povzbuzení“. Jedná se o knihu naučnou a pro každý den.

5.12.2018 v 18:31 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 266 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Co je to vlastně hřích?

Předvánoční čas je časem hledání a rozjímání. Je to výjimečný čas, abychom se zastavili a zamysleli se, proč vlastně slavíme každý rok Vánoce? Proč se narodil v judském Betlémě Ježíš? Jak to souvisí s hříchem? A jak s námi?

30.11.2018 v 15:20 | Karma článku: 18.25 | Přečteno: 436 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Pohled do zákulisí nejstaršího řemesla, životů prostitutek a hlubokého pocitu viny

Česká televize uvedla zajímavý dokument „Živí mě sex“, ve kterém odhaluje pozadí české prostituce. Různé druhy prostitutek prozrazují, co je k prodávání jejich těla přivedlo. Co mají všechny společné? Hluboký pocit viny.

23.11.2018 v 15:30 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 1863 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Vztahy, sex, rodina“ od Dana Drápala

Vztahy, manželství, rozvod, výchova dětí, celibát i aktuální témata jako rovnoprávnost muže a ženy, gender, změna pohlaví, homosexualové a tolik požadovaná adopce dětí a mnohem víc nabízí kniha Dana Drápala "Vztahy, sex, rodina".

21.11.2018 v 18:21 | Karma článku: 19.15 | Přečteno: 375 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Bohm Vladimir

Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku

Vývoj moderního člověka pokračuje neustálým egoistickým vývojem za uspokojením materiálních tužeb. Ekonomika je zaměřena na produkci nadbytku za účelem zisku.

18.12.2018 v 20:18 | Karma článku: 11.44 | Přečteno: 578 | Diskuse

Libor Čermák

Jak by měla, či spíš, jak by neměla vypadat ideální morální autorita?

Výročí smrti Václava Havla vyvolalo v mnohých nostalgii po nějaké morální autoritě. A tak bych se chtěl zamyslet, jak se má taková ideální morální autorita současnosti chovat, aby byla za morální autoritu považována širšími masy.

18.12.2018 v 20:05 | Karma článku: 22.64 | Přečteno: 319 |

Karel Trčálek

Václav Havel pro mne neznamenal a neznamená vůbec nic (když nepočítám koloběžku)

Na Andreje Babiše po letech prasklo, že spolupracoval s tajnou policií. Vsadil bych se, že nebýt velkého skartování u nás, tak by V. Havel dopadl podobně.

18.12.2018 v 18:35 | Karma článku: 29.83 | Přečteno: 1350 | Diskuse

František Kšír

Jak jsem se stal imunní vůči nesmyslným pokutám.

Čas od času nás řidiče zastaví policie a snaží se nám vnutit jejich představu o spáchání přestupku.

18.12.2018 v 16:29 | Karma článku: 35.50 | Přečteno: 2280 | Diskuse

Simona Podlipská

Také jsem se napálila na podvodný eshop, ale ...peníze jsou zpět. Jak? čtěte návod

V ČR jsou nyní stovky lidí, co se napálili na podvodné eshopy. Někteří jen však polamentovali na sociálních sítích, ale přitom je to dost jednoduché dostat své peníze zpět, ale nikdo jak vidím zájem nemá. Já ano. Zde je návod .

18.12.2018 v 16:24 | Karma článku: 33.38 | Přečteno: 2431 | Diskuse
Počet článků 400 Celková karma 21.48 Průměrná čtenost 4540

Narodila jsem se v roce 1979 v Hradci Králové. Baví mě studovat a vzdělávat se, a tak jsem vyučená švadlena a kuchařka, ale i sociální pracovnice. Vystudovala jsem theologii. Jsem absolventkou Policejní akademie PČR.

Během svého života jsem se věnovala mnoha povoláním. Pracovala jsem v McDonald´s, byla jsem asistentkou ve vzdělávací společnosti, realitní makléřkou i státní úřednicí na Ministerstvu obrany ČR.

Nejvíce mě zaujala práce v médiích (rádio, TV, noviny) a objevila jsem, že mě baví psát. Pracovala jsem jako novinářka v oblasti V.I.P. a politiky. Píši recenze pro Palmknihy.cz. Jsem blogerka a spisovatelka.

V únoru 2012 mi vyšel můj první román pro ženy, kniha BRIGITA. V prosinci 2012 se objevila na světě druhá kniha HEDVIKA. Nyní pracuji na dalších knihách. 

Najdete mě také na mém webu siander.cz

Počet návštěv podle TOP listu:

Najdete na iDNES.cz